گروه های تخصصی

گروه های تخصصی

گروه های تخصصی (11)

دوشنبه, 10 فروردين 1394 ساعت 12:19

منابع طبیعی ومحیط زیست

پنج شنبه, 29 آبان 1393 ساعت 11:13

گیاهپزشکی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 ساعت 21:22

شیلات

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 ساعت 21:22

زراعت و اصلاح نباتات

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 ساعت 21:21

ماشین های کشاورزی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 ساعت 21:21

باغبانی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 ساعت 21:20

خاکشناسی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 ساعت 21:19

اقتصاد کشاورزی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 ساعت 21:18

علوم وصنایع غذایی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 ساعت 21:16

علوم دامی

پنج شنبه, 05 خرداد 1390 ساعت 21:14

ترویج وآموزش کشاورزی

گروه های تخصصی
cache/resized/3bffe60db313633e74b1791a6e3d29cf.jpg
رشته های تحصیلی گروه تخصصی منابع طبیعی ومحیط زیست ...
cache/resized/7f1b39910b4d7c01c160902783864a80.jpg
  رشته های تحصیلی گروه تخصصی باغبانی عبارت اند ...
cache/resized/205998c7ba10fd4e72a5314b8ee4d101.jpg
    رشته های تحصیلی گروه تخصصی ترویج وآموزش ...
cache/resized/d2571befdab561b92ae0011c915b2a75.jpg
    رشته های تحصیلی گروه تخصصی خاکشناسی عبارت ...
cache/resized/5a90676fd1f5ebffaf528cd4f95edee0.jpg
  رشته های تحصیلی گروه تخصصی زراعت واصلاح ...
cache/resized/79727ec13d055760dc9a091d18c31f79.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم دامی عبارت ...
cache/resized/e9997f31288b001565d4f69eb4d5c357.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی شیلات عبارت اند ...
cache/resized/2e267c6b468e974af437439d96d2af4c.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی ماشینهای کشاورزی ...
cache/resized/a3948c1db608d308b728396365893d71.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی اقتصاد کشاورزی ...
cache/resized/267ad7f48a7ec7885cdb137b6f61b113.jpg
   رشته های تحصیلی گروه تخصصی علوم وصنایع ...

جستجو