یکشنبه, 06 آبان 1397 08:57

منشور حقوق شهروندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

اين منشور بر پايه اصول : برابری- حاکميت قانون در مناسبات اداري- شهروندمداري (مردم مداري)- احترام و اعتماد متقابل شفافيت- پاسخگويي- عدم سوء استفاده از موقعيت شغلي تعهد و وفاداري به سازمان- به کارگيري مهارت و تخصص تنظيم گرديده و داراي مفاد زير مي باشد:

 

رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران 

 • مردم و شهروندان به عنوان ذي حق براي نظام اداري هستند، تلاش نماييم باايجاد ارتباط مناسب و ارايه خدمت بهتر، تصويري مثبت از دستگاه اجرايي ونظام اداري در ذهن آنان ايجاد کنيم
 • به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهيم
 • در محدوده وظايف شغلي، اطلاعات و راهنمايي‌هاي لازم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و در زمينه خدمت شفاف‌سازي صورت دهيم
 • خواسته‌هاي قانوني ارباب رجوع را در چارچوب وظايف خود با صحت، دقت و سرعت وبدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه‌ اضافي به وي ارائه دهيم
 • به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشيم
 • به نظرات، پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوانمنبعي گرانبها براي بهبود عملکرد نگاه کرده و با ديد منطقي به آنها توجهکنيم
 • به نظم و آراستگي شخصي و محل کار خود توجه کنيم
 • سعي کنيم تا فرهنگ تکريم ارباب رجوع، پاسخگويي و گره گشايي از مشکلات مردم و مراجعان به يک ارزش حاکم در نظام اداري تبديل شود
 • روحيه کار جمعي را در خود تقويت کرده و در انجام فعاليت‌هاي گروهي مشارکت جو و مشارکت پذير باشيم
 • روحيه قدرداني از ديگران را در خود تقويت کرده و سعي نماييم که اين امر را در بين همکاران اشاعه دهيم
 • دانش، تجربه و توانمندي‌هاي خود را با سعه صدر در اختيار همکاران قرارداده و در ارتقاي توانمندي‌هاي آنان کوشا باشيم

                           

انجام وظايف و مسئوليت‌هاي شغلي و سازماني 

 • به رعايت نظام و انضباط در انجام فعاليت‌ها و حضور به موقع در سازمان توجه نماييم
 • در انجام وظايف و مسئوليت‌ها پشتکار و جديت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهيم
 • سعي نماييم تا دانش خود را در زمينه فعاليت‌هاي سازماني به روز نگه داشته وآنها را با توانمندي و ابتکار خود در انجام فعاليت‌هاي اداري و سازماني بهکار گيريم
 • به ايده‌ها و افکار جديد ارزش قائل شده و براي اجرايي کردن آنها به شکل منطقي در دستگاه اجرايي متبوع و نظام اداري تلاش کنيم
 • براي افزايش بهره‌وري نظام اداري از طريق افزايش بهره‌وري حيطه فعاليت خود تلاش کنيم
 • از امکانات، تجهيزات و سرمايه‌هاي نظام اداري حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشيم
 • در انجام فعاليت‌ها و تعاملات، روابط خويشاوندي، قومي، جنسي، نژادي، مذهبيو غيره تاثيري در تصميمات و اقدامات مان نداشته باشد
 • روحيه انتقادپذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتي براي صلاح و بهبود خود و فعاليت‌هايمان بدانيم
 • هميشه و در همه حال رضايت خداي متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه کهخداوند امر يا از آن نهي مي‌کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال وکردار خويش بدانيم
خواندن 3468 دفعه

جستجو