ساختار نظام مهندسی

یکشنبه, 18 آبان 1393 08:33

ساختار نظام مهندسی کشاورزی

شورای استان

براساس ماده 7 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، شوراي استانی متشکل از 11 نفر اعضاي انتخابی و انتصابی به شرح زیر است:

1- دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزي استان با معرفی رییس سازمان جهاد کشاورزي استان.

2- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام الاختیار ایشان.

3- یک نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکده کشاورزي یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآّوري به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فنآوري

4- هفت نفر از متخصصین رشته هاي مختلف کشاورزي و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت آراي مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل.

خواندن 8720 دفعه

جستجو