درباره ما

یکشنبه, 18 آبان 1393 08:32

درباره سازمان

 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمانی است‌غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر ذیل در حال خدمت رسانی است:

1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه‌ای در کلیه امور کشاورزی.

3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فن آوری جدید در کشاورزی و رشته‌های مرتبط.

4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده (‌آب و خاک، دامو طیور، آبزیان، جنگل و مرتع) به منظور دستیابی به‌توسعه پایدار.

5- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی.

6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه‌ای اعضای سازمان.

8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه‌ای مهندسین کشاورزی بهره‌مند می‌شوند.

9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.

10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی.

11- حمایت از تشکل‌های صنفی و تولیدی بخش.

12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی.

13- کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.

خواندن 13442 دفعه

جستجو